…lub roczny albo semestralny kurs językowy.

 
REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ IPADA MINI”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady organizacji konkursu ”Wygraj iPada Mini” zwanego dalej ”Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Języków Obcych Lingualand z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 45, zwana dalej ”SJO Lingualand” lub „Organizatorem”, prowadzona przez Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia SC J.K.M.A. Waligóra.
3. Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 18.10.2013 r. do dnia 18.11.2013 r. Jest jednoetapowy.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego cyklu zdjęć pt. „Ślady obcych kultur w Krakowie”.
5. W konkursie zwycięży jeden cykl zdjęć wybrany przez Jury. Jury wyłoni również laureatów drugiego i trzeciego miejsca.
6. Opis Konkursu: Uczestnicy konkursu przynoszą wykonany przez siebie cykl zdjęć do biura SJO Lingualand przy Karmelickiej 45. Zdjęcia należy przekazać w formie elektronicznej. W konkursie przyznawane są trzy Nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Nagrody przyznaje Jury wyłonione przez dyrekcję SJO Linguland wybierając trzy najlepsze według niego cykle zdjęć.
7. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
§ 2. Udział w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która ukończyła 16 lat.
2. Dodatkowo, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania nagród w Konkursie zwycięzcom, którzy nie nawiążą kontaktu z Organizatorem w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników Konkursu. W przypadku braku kontaktu do dnia 27.11.2013 r. nagrody przechodzą na następny konkurs.
3. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie do biura SJO Lingualand cyklu zdjęć najpóźniej 18.11.2013.
4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby dostarczające do biura cykle zdjęć.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może przedstawić cykl od 5 do 10 zdjęć. Zdjęcia nie mogą prezentować loga SJO Lingualand ani innej szkoły językowej lub instytucji zajmującej się nauczaniem języków obcych.
6. Przystępując do Konkursu uczestnicy zezwalają na publiczne ujawnienie na fanpage’u SJO Lingualand na Facebooku oraz stronie www.lingualand.pl ich imion i nazwisk.
7. Przekazując SJO Lingualand cykl zdjęć Uczestnik oświadcza, że ma pełne prawo do dysponowania nim oraz że przysługują mu do niego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej.
8. Uczestnik przekazując cykl zdjęć wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie go na fanpage’u SJO Lingualand na Facebooku.
9. Uczestnik przekazując SJO Lingualand cykl zdjęć, ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
10. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przekazywanie zdjęć zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych lub wirusy.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20.11.2013 na fanpage’u SJO Lingualand na Facebooku oraz na stronie www.lingualand.pl.
§3. Wymagania techniczne
1. Zdjęcia przekazane przez Uczestników powinny spełniać następujące wymagania:
format: JPG
2. W Konkursie biorą zdjęcia spełniające warunki regulaminu.
§ 4. Przyznawanie nagród
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 20.11.2013 roku.
2. Dnia 20.11.2013 r. przedstawiciele SJO Lingualand skontaktują się z Uczestnikiem, który zgodnie z decyzją Jurorów zwyciężył w Konkursie. Wyniki zostaną również umieszczone na stronie www.lingualand.pl oraz na fanpage’u SJO  Lingualand w portalu Facebook.
§ 5. Nagrody
1. Pierwszą Nagrodą w Konkursie jest iPad Mini. Drugą Nagrodą jest roczny kurs językowy. Trzecią Nagrodą jest semestralny kurs językowy.
2. Laureaci nie może scedować Nagród na inną osobę.
3. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną Nagrodę ani na jej równowartość pieniężną.
4. Organizator zobowiązuje się do odprowadzenia należnego podatku od Nagrody.
5. Uczestnicy zobowiązują się, że w razie wygranej, przekażą Organizatorowi dane niezbędne do odprowadzenia należnego podatku. Dane te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.
6. Nagroda wymieniona w punkcie pierwszym będzie przyznana za najlepszy cykl zdjęć wyłoniony przez Jurorów (lektorzy i Zarząd SJO Lingualand).
§ 6. Zmiany Regulaminu Konkursu
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, tj. w razie, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu SJO Lingualnad poda taką informację do publicznej wiadomości w sposób określony dla publikacji Regulaminu.
§ 7. Publikacja Regulaminu Konkursu
Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać na stronie internetowej: www.linguland.pl oraz na fanpage’u SJO Lingualand w portalu Facebook.