Polityka Prywatności Lingualand

Lingualand przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, w skrócie RODO. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Lingualand.

Polityka obowiązuje wszystkich Klientów Lingualand, a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe oraz korzystających z naszego sklepu, którzy mogą, ale nie muszą być Klientami Lingualand.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Słowniczku, który znajduje się w sekcji IV niniejszej Polityki.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami , które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, a kolejne wersje będziemy publikować na naszej stronie, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Lingualand.

Świadczenie usług edukacyjnych przez Lingualand obejmuje następujące działania po stronie Lingualand:

Realizację kursów i szkoleń językowych, zarówno grupowych jak i indywidualnych, świadczenie usług egzaminacyjnych i usług audytu językowego, prowadzenie zapisów na egzaminy językowe oraz egzaminy próbne wraz z obsługą administracyjną egzaminów, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umów o świadczenie usług językowych, w tym obsługi Klientów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, kontrolę jakości usług, oferowanie Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), prowadzenie konkursów związanych z promocją usług językowych Lingualand.

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

 • Dane kontaktowe;
 • Dane potrzebne do zawarcia umowy;
 • Dane o wynikach nauki, jakie uzyskałeś korzystając z naszych kursów lub szkoleń, np. wyjściowy poziom językowy, oceny z testów, prac pisemnych uzyskanych w toku nauki, oceny z egzaminów i ewaluacji końcowej, wyniki egzaminów międzynarodowych;
 • Dane pozyskane w naszym biurze obsługi Klienta;
 • Dane pochodzące z naszego Newslettera i bloga
 • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i platform internetowych

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

 • Twoje dane osobowe uzyskane w celu zawarcia umowy/ realizacji zamówienia będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi obecnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Twoje wyniki uzyskane w toku nauki (oceny, w tym opisowe raporty postępów) oraz informacje o frekwencji będą przechowywane przez okres do 10 lat od czasu zakończenia nauki. Dzięki temu możesz w tym czasie zgłosić się do nas po odbiór certyfikatu ukończenia kursu/szkolenia, poprosić o duplikat certyfikatu lub zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu/szkolenia i zdobyte u nas kompetencje językowe;
 • Dane zebrane w związku z wypełnieniem przez Ciebie naszego testu kwalifikacyjnego online przechowujemy przez okres 6 miesięcy.
 • Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie dobrowolnej zgody dla celów marketingowych, dane będą przechowywane do momentu, gdy wycofasz nam udzieloną zgodę;

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

 • Podmioty trzecie;w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi Lingualand zawarła umowy o współpracy. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych zawierając z podmiotami trzecimi umowy o powierzeniu danych do przetwarzania.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • zawarcie i wykonanie umowy: Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;
 • wyrażona zgoda: np. Twoje Dane kontaktowe przetwarzane w celu przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
 • prawnie uzasadnione interesy Lingualand: Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu Lingualand, naliczanie opłat, dochodzenie należności.

Łączymy Twoje dane z informacjami o innych klientach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy tworzyć lepsze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb Klientów, planowanie ofert specjalnych i niestandardowych, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju wachlarza naszych usług językowych oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych. Dane do celów analitycznych wykorzystujemy wyłącznie w formie zanonimizowanej.

Jakie dane wykorzystujemy do sporządzania raportów zbiorczych?
Dane o Twoim usługach językowych (język, poziom), dane pochodzące z naszych stron internetowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Dla celów statystycznych Twoje dane w formie zanonimizowanej przetwarzamy przez okres 24 miesięcy od zakończenia umowy.

Do jakich danych mamy dostęp?
Przetwarzany Twoje dane , które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług.

Czy udostępniamy Twoje dane?
Możemy udostępniać dane statystyczne podmiotom trzecim, ale każdorazowo w formie zagregowanej, a więc bez możliwości identyfikacji Twoich danych.

Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:
Prawnie uzasadnione interesy Lingualand.

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuraturze. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach Lingualand zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;
 • możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w biurze Lingualand lub za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej.

prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego,
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Lingualand, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Lingualand nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym biurze, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc do nas.

Lingualand w terminie 14 dni od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o 1 miesiąc z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Lingualand może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Administrator  danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest LINGUALAND Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-128 ul. Karmelicka 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000594808, numer NIP: 6762499047, o kapitale zakładowym 50 000 zł

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do biura Lingualand lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klient Lingualand: 
osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług zawartej z Lingualand sp. z o.o.

Dane kontaktowe:

informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy, np. Twoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail

Informacje o Twoim koncie klienta w systemie informatycznym:
informacje gromadzone i przetwarzane w trakcie obowiązywania umowy, obejmujące w szczególności numer identyfikacyjny Klienta w systemie, datę urodzenia, sposób płatności, informacje o świadczonych usługach, usługi zakupione za pośrednictwem któregokolwiek z naszych kanałów sprzedażowych, a także szczegóły transakcji, do kategorii tej należą również dane dotyczące Obsługi Klienta: informacje wymagane do rozwiązania problemów będących ich przedmiotem; godzina i czas trwania rozmowy – zgłoszenia telefonicznego oraz zastosowane rozwiązanie; możemy również nagrywać Twoje połączenia telefoniczne z biurem obsługi oraz rejestrować zapisy rozmów w ramach chatu lub na profilu Lingualand na portalu Facebook.

Dane pochodzące z platformy wspierającej nauczanie:
Rejestrujemy, czy i jak często korzystasz z platformy, jak wygląda Twoja aktywność (np. liczba zrealizowanych lekcji i zapamiętanych słów i zwrotów), aby wspierać Cię w procesie nauczania i lepiej motywować do regularnej nauki.

Dane pozyskane w naszym biurze:
przechowujemy informacje związane z wykupieniem usługi w naszym biurze lub zgłoszeniem się na usługę, a także zgłoszeniem chęci udziału w usłudze, która będzie dostępna np. w kolejnym semestrze, zgłoszeniem zapotrzebowania na usługę „szytą na miarę”, złożeniem zapytania ofertowego.

Polityka:
niniejsza polityka prywatności.

Lingualand:
Lingualand Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-128), przy ul. Karmelickiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000594808, NIP 6762499047, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł.

Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych Lingualand:
odwiedzane miejsca oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Lingualand, w tym godzina i czas trwania sesji, atrybuty kampanii marketingowych, adres URL strony, na której znajdowało się łącze, które odesłało użytkownika do witryny internetowej w domenie Lingualand; szczegóły transakcji oraz informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki, prędkość połączenia internetowego oraz ustawienia wyświetlania); informacje o lokalizacji urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej, aplikacji lub podczas interakcji ze stronami serwisu społecznościowego zarządzanymi przez Lingualand, takie jak informacje podawane w formularzach rejestracyjnych.

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.