Aktualne oferty pracy znajdują się poniżej.

For English, please scroll down.

PRACA

Dlaczego warto z nami pracować?

 • Jesteśmy największą niesieciową szkołą językową w Krakowie, na rynku nieprzerwanie od 2002;
 • Stwarzamy możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne);
 • Zapewniamy pełne wsparcie merytoryczne i metodyczne;
 • Pomagamy w formalnościach (np. zalegalizowanie pobytu, założenie działalności gospodarczej);
 • Mamy przejrzystą politykę wynagrodzeń i płacimy zawsze na czas.

Jakie warunki musi spełniać lektor?

 • Ukończone studia licencjackie lub magisterskie w zakresie filologii języka, którego naucza;
 • Uprawnienia do nauczania języka, którego naucza (np. kurs metodyki języka obcego);
 • Potwierdzona kompetencja językowa na poziomie C2 (w przypadku angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, polskiego, hiszpańskiego) lub min. C1 (w przypadku norweskiego i szwedzkiego) w skali CEFR.

Lektorów zainteresowanych współpracą z Lingualand prosimy o przesłanie CV pocztą e-mail.

Osoba odpowiedzialna:

Katarzyna Rembiasz
Dyrektor ds Programowych
e-mail: dos@lingualand.pl

W związku z RODO, zgłoszenie musi zawierać odpowiedź na następujące pytania:

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie zawartych w CV danych osobowych w celach rekrutacji na stanowisko lektora języka [WPISAĆ JĘZYK] przez trzy miesiące począwszy od [WPISAĆ DATĘ ZGŁOSZENIA]?

TAK/NIE

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, przez trzy lata, począwszy od [WPISAĆ DATĘ ZGŁOSZENIA]?

TAK/NIE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumienia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) jest LINGUALAND Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000594808, numer NIP: 6762499047, o kapitale zakładowym 50 000 zł .
 2. Administrator danych przetwarza w celach rekrutacji następujące dane osobowe : imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu, data urodzenia, informacje o wykształceniu i kwalifikacjach.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji prowadzonej przez Lingualand sp. z o.o.
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6RODO, pkt 1 f): „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”
 5. Lingualand gwarantuje osobom biorącym udział w procesie rekrutacji realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), w ramach których Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, jednak nie dłużej niż 3 miesiące lub, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres do 3 lat lub do ewentualnego żądania ich usunięcia przez Kandydata.
 7. Odbiorcami danych osobowych Kandydata są pracownicy administracyjni Lingualand. Ponadto odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.
 8. W razie pytań dotyczących przetwarzania przez Lingualand danych osobowych, a także w celu realizacji praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, zapraszamy do biura Lingualand lub prosimy o skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu:

Osoba, która nie jest zadowolona z udzielonych przez Lingualand wyjaśnień ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą narusza przepisy ogólnegorozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

OBECNIE POSZUKUJEMY:

Lektorów języka angielskiego

Lektorów języka francuskiego

Lektora języka szwedzkiego

 

JOB OPPORTUNITIES

Why is it worth working for us?

 • We are the biggest independent school in Kraków, established in 2002
 • We offer teacher-training opportunities (both inside and outside of the school)
 • We guarantee full professional support;
 • We help with formalities such as legalising your stay in Poland or setting up your company;
 • We have a transparent pay policy and always pay on time.

What qualifications do you need to have?

 • Be a native speaker of the language you teach
 • Have a bachelor’s degree or higher
 • Have qualifications for teaching your language to foreigners (e.g. CELTA)

If you would like to work for us, please send your CV by email.

Contact person:

Katarzyna Rembiasz
Director of Studies
e-mail: dos@lingualand.pl

Due to the GDPR, your message needs to include answers to the following questions:

Can we process the data included in your CV for recruitment purposes for three monts, starting on [write the appropriate date]? YES/NO

Can we process the data included in your CV for future recruitment purposes for three years, starting on [write the appropriate date]? YES/NO

How we process your data:

 1. The personal data you give to us is collected and processed by Lingualand sp. z o.o., located at 45 Karmelicka, 31-128 Kraków, Poland.
 2. For recruitment purposes, we collect and process the following data: your name and surname, postal address, e-mail, phone number, date of birth, information about your education and qualifications.
 3. Sharing this data with us is voluntary but required if you want to be considered for a position at our school.
  The legal basis for collecting and procesing your data is described in Article 6(1) lit f. EU GDPR.
 4. As the data subject, you have the following rights: right to access, right to rectification, right to erasure (’to be forgotten’), right to restriction of processing, right to portability.
 5. Your data will be processed for no longer than 3 months. If you agree, we will store your data for future recruitment purposes for another three years or until you ask us to erase it.
 6. Your data will be accessed by Lingualand office staff. It may also be visible to our IT services providers.
 7. If you have any questions concerning the way in which we process your data or would like to use any of the rights listed in point 5 above, you can contact us in any of the following ways:
  by e-mail at privacynotice@lektor-lingualand.pl or info@lingualand.pl
  by traditional mail: Lingualand, ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków
  by phone: 0048 884 001 608

If you are not happy with the information we provide you with about how your data is processed or if you decide the way we process it does not comply with the GDPR, you can complain to the President of the Office for Personal Data Protection.


WE ARE CURRENTLY LOOKING FOR:

Native-speaking teachers of English (full-time or part-time)

Native-speaking teacher of French (part-time)

Native-speaking teacher of Spanish (part-time)