INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumienia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) jest LINGUALAND Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000594808, numer NIP: 6762499047, o kapitale zakładowym 50 000 zł .

2. Administrator danych przetwarza w celach rekrutacji następujące dane osobowe : imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu, data urodzenia, informacje o wykształceniu i kwalifikacjach.

3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji prowadzonej przez Lingualand sp. z o.o.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 RODO, pkt 1 f): „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.”

5. Lingualand gwarantuje osobom biorącym udział w procesie rekrutacji realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), w ramach których Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, jednak nie dłużej niż 3 miesiące lub, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres do 3 lat lub do ewentualnego żądania ich usunięcia przez Kandydata.

7. Odbiorcami danych osobowych Kandydata są pracownicy administracyjni Lingualand. Ponadto odbiorcami danych osobowych Kandydata mogą być firmy podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych.

8. W razie pytań dotyczących przetwarzania przez Lingualand danych osobowych, a także w celu realizacji praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, zapraszamy do biura Lingualand lub prosimy o skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu:

  • adres e-mail: privacynotice@lektor-lingualand.pl, info@lingualand.pl
  • poczta tradycyjna: Lingualand, ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków, z dopiskiem „ dane osobowe”
  • numer telefonu: 884 001 608 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

9. Osoba, która nie jest zadowolona z udzielonych przez Lingualand wyjaśnień ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).