02_pte_purpleLingualand Autoryzowanym Centrum Pearson PTE General w Krakowie

Jako autoryzowane centrum egzaminacyjne Pearson Test of English oferujemy możliwość przystąpienia do egzaminu PTE General. Sesje organizujemy dwa razy do roku: w czerwcu i w grudniu. Do egzaminu mogą przystąpić zarówno nasi słuchacze, jak i osoby, które nie uczęszczają na kursy w naszej szkole.
Dla kandydatów zarejestrowanych na egzamin organizujemy warsztaty egzaminacyjne, na których zapoznajemy kandydatów ze strukturą każdej części egzaminu i ćwiczymy techniki egzaminacyjne.
Informacje na temat terminu najbliższej sesji, ceny i zapisów można znaleźć tutaj.
Opłata za egzamin dokonywana jest w całości. Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednej osoby na drugą.

Opis egzaminu PTE General

(źródło: http://pearsonpte.com/pte-general/polski/)
Egzamin PTE General skierowany jest do osób, które nie są naturalnymi użytkownikami języka angielskiego. Sprawdza cztery umiejętności językowe (pisanie, słuchanie, czytanie i mówienie) i kładzie nacisk na komunikację w typowych sytuacjach z życia codziennego. Znajomość gramatyki jest weryfikowana podczas oceny czterech umiejętności językowych.
Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. Egzamin PTE General jest ważny bezterminowo.

W Polsce egzaminy PTE General:

• zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
• uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku (treść rozporządzenia)
• uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)

Egzaminy składają się z dwóch części:

Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania.
Natomiast drugą część stanowi narzędzie weryfikacji sprawności komunikacji ustnej. Ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność poprawnego komunikowania się w obcym języku może mieć miejsce przed lub po części pisemnej.

Celem PTE General jest

ocena oraz potwierdzenie postępu w nauce języka angielskiego. Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.

Uznawalność egzaminu na świecie

Egzaminy PTE General zostały opracowane zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i są przeprowadzane na 6 różnych poziomach od A1 do C2.
Uznawalność w innych krajach: http://pearsonpte.com/pte-general/accepts/
Przykładowe testy: http://pearsonpte.com/pte-general/practice-resources/