regulamin - Zapisy Online - Szkoła Języków Obcych Lingualand


Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LINGUALAND  

 

Niniejszy regulamin dostępny pod adresem internetowym http://www.lingualand.pl/zapisyonline/regulamin.html oraz w siedzibie Lingualand przy ul. Karmelickiej 45 w Krakowie (31-128), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.lingualand.pl/zapisyonline/, prowadzonego przez Lingualand sp. z o.o., NIP 6762499047, REGON 363364838, a w szczególności określa przedmiot dostępnych usług, zasady składania Zamówień i zawierania umów o świadczenie usług przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu.

 

Dane do kontaktu z Lingualand:

Lingualand Szkoła Języków Obcych, ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków

- nr telefonu: 884 001 608 od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00

- adres e-mail: info@lingualand.pl

 

§ 1

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następującą definicję:

 

Regulamin – niniejszy regulamin.

 

Lingualand – LINGUALAND Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000594808, numer NIP: 6762499047, o kapitale zakładowym 50 000 zł 

 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych – dla ważności dokonania czynności konieczna jest zgoda przedstawiciela ustawowowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z Lingualand czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez Klienta działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub z wykonywaniem wolnego zawodowu.

 

Kurs – prezentowane przez Lingualand w Sklepie jednosemestralne stacjonarne kursy językowe organizowane przez Lingualand Szkoła Języków Obcych przy ul. Karmelickiej 45 w Krakowie, na które Klient może złożyć Zamówienie.

 

Kurs grupowy – Kurs, w którym uczestniczy od 6 do 12 Klientów.

 

Sklep – serwis internetowy, będący własnością Lingualand, działający pod adresem www.lingualand.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość na świadczenie usług przez Lingualand w postaci  Kursów językowych.

 

Trwały nośnik – wiadomość elektroniczna przesłana na adres elektroniczny Klienta podany w trakcie rejestracji czy Zamówienia, umożliwiająca Lingualand przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, którą będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej.

 

Zamówienie – oświadczenie Klienta składane za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu, wyrażające wolę zawarcia Umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 

Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Lingualand z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

 

Dni robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Strony – strony Umowy, tj. Sprzedający i Klient.

 

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest  każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem złożenia zamówienia/zawarcia umowy jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.

3. Do zawarcia Umowy w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Lingualand zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o Kursach, umieszczania nowych informacji, wprowadzenia nowych i wycofania poszczególnych Kursów prezentowanych w Sklepie oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Kursów lub miejsc na te Kursy, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Kursy, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

7. W grupach kursowych obowiązuje limit miejsc do 12 osób. Realizacja zamówienia, tj. zapis do wybranej przez Kupującego grupy, następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień oraz zapisów osobistych przyjmowanych w biurze Lingualand na kurs w wybranej grupie, aż do wyczerpania limitu miejsc.

8. Lingualand zastrzega sobie prawo wycofania oferty Kursu w podanym terminie w przypadku braku miejsc, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową niezwłocznie, lecz nie póżniej niż w terminie 1 Dnia roboczego od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W przypadku wniesienia opłaty za Kurs grupowy, w której brak wolnych miejsc, słuchaczowi proponowany jest inny termin zajęć lub pełny zwrot wniesionej opłaty.

 

§ 3

WARUNKI REALIZACJI KURSÓW JĘZYKOWYCH - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA ORAZ ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA LINGUALAND

1. Lingualand zobowiązuje się zorganizować Kurs językowy, którego specyfikacja i wymiar godzin znajduje się w opisie Kursu w Sklepie, który stanowi ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na inne osoby bez zgody Lingualand.

3. Jeden poziom zaawansowania obejmuje 2 semestry nauki. Lingualand prowadzi zapisy semestralne. W związku z powyższym, aby kontynuować naukę na danym poziomie zaawansowania w kolejnym semestrze, Klient powinien dokonać ponownego zapisu i wnieść opłatę w terminie wyznaczonym przez Lingualand. Nie dotyczy to kursów organizowanych w innym trybie niż dwusemestralny.

4. Kursy językowe prowadzone są w odpowiednio wyposażonych salach przez wykwalifikowanych lektorów polskich i/lub obcokrajowców. Zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego prowadzone są na przemian przez lektora polskiego i native speakera od  2 (drugiego) poziomu zaawansowania danego języka. Zajęcia z języka szwedzkiego, rosyjskiego i norweskiego prowadzone są przez jednego lektora - narodowości polskiej lub native speakera.

5. Grupy tworzone są w oparciu o potrzeby Klinetów i ich poziom znajomości języka obcego określany na podstawie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej, bądź, w przypadku osób kontynuujących, certyfikatu ukończenia poprzedniego poziomu lub międzynarodowego dyplomu językowego. Na stronie internetowej www.lingualand.pl Lingualand umożliwia Klientom bezpłatne wykonanie testu mającego na celu sprawdzenie poziomu zaawansowania Klienta w danym języku.

6. Zmiana poziomu kursu na wyższy po rozpoczęciu zajęć możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie w uzgodnieniu z upoważnionymi przedstawicielami Lingualand oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii lektora.

7. Zajęcia nie odbywają się w czasie świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Lingualand uwzględnia dni wolne ustalając terminy i wymiar zajęć oraz zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w liczbie godzin ustalonej w ofercie kursu.

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Wymiar godzin dla poszczególnych kursów wygląda następująco
kursy standardowe, weekendowe oraz z angielskiego i niemieckiego w biznesie - 56 godzin lekcyjnych; 
kursy konwersacyjne ogólne i biznesowe - 28 godzin lekcyjnych;  

9. Liczebność grup wynosi od 6 do 12 osób. Szkoła zastrzega sobie prawo zwiększenia liczebności grupy maksymalnie o dwie osoby w szczególnych przypadkach.

10. Certyfikat Lingualand uzyskują Klienci, którzy ukończyli dwa semestry nauki (jeden poziom zaawansowania), zaliczając testy końcowe oraz oddając odpowiednią ilość prac pisemnych w semestrze (2 lub 4 - w zależności od poziomu kursu) i nie opuścili więcej niż 25% zajęć. Spóźnienie na zajęcia powyżej 30 minut traktowane jest jako nieobecność.

11. Klient, który nie przystąpił do testu końcowego w terminie wyznaczonym dla grupy, ma prawo przystąpić do testu najpóźniej do dnia zakończenia realizacji usługi, tj. do dnia, w którym odbywają się ostatnie zajęcia w ramach opłaconego Kursu. Klient przystępujący do testu końcowego poza terminem wyznaczonym dla grupy powinien uzgodnić nowy termin z lektorem i  przystąpić do testu na zajęciach w swojej lub w innej grupie prowadzonej przez lektora. Po napisaniu testu czas oczekiwania na wynik wynosi 7 dni. Z dniem zakończenia kursu, zobowiązania Lingualand wobec Klienta ustają

12. Klient ma prawo do nieograniczonego i bezpłatnego korzystania ze wszystkich zajęć dodatkowych oferowanych przez szkołę oraz pozostałych ofert bonusowych nieuwzględnionych w cenie kursu, a określonych w aktualnej ofercie kursów językowych. Informacje o zajęciach dodatkowych oraz system rezerwacji miejsca na zajęciach dostępne są w „Strefie Kursanta” na stronie internetowej Szkoły. Szczegółowe zasady korzystania z zajęć dodatkowych zawarte są w odrębnym „Regulaminie Korzystania z Zajęć Dodatkowych”.

13. Klientowi przysługuje prawo do korzystania z zaplecza szkolnego (tj. pracowni komputerowych, Internetu, biblioteki, mediateki) w zakresie i zgodnie z regulaminem określonym przez Lingualand. Lingualand może pobierać od słuchaczy kaucję zwrotną za korzystanie z biblioteki i mediateki szkolnej. Kaucja zostaje zwrócona w momencie każdorazowego zwrotu materiałów lub na koniec semestru. Kaucja przepada, jeśli Klient nie zwróci wszystkich wypożyczonych pozycji.

14. Lingualand wymaga od Klienta punktualności, aktywnego uczestnictwa w kursie oraz sumiennego i rzetelnego przygotowania do zajęć.  Klient nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub innego sprzętu zakłócającego pracę grupy oraz zachowywać się w sposób sprzeczny z normami współżycia społecznego, w szczególności dotyczącymi uczuć religijnych i narodowych.

15. Lingualand zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadkach rażącego naruszenia przez Klienta nietykalności cielesnej innego Klienta, lektora lub pracownika Lingualand, udowodnionego aktu kradzieży lub wandalizmu, a w przypadku działań Klienta naruszających postanowienia ust. 14 powyżej, po dwukrotnym pisemnym upomnieniu. W takim przypadku Lingualand zwraca Klientowi uiszczone przez niego wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Lingualand świadczenia.

16. Lingualand zobowiązuje się do rzetelności w świadczeniu usług szkoleniowych i stałego nadzoru metodycznego nad kursami. Celem prowadzenia nadzoru, Lingualand zastrzega sobie możliwość wizytacji zajęć przez metodyka, którego zadaniem jest obserwacja przebiegu zajęć i pracy lektora oraz weryfikacja jakości nauczania.

17. Lingualand zapewnia wysoką jakość świadczonych usług oraz posiada Certyfikat Jakości TGLS Quality Alliance. Oferowane kursy podlegają zewnętrznym audytom jakości oraz wewnętrznemu nadzorowi prowadzonemu przez Metodyka Szkoły nad jakością pracy lektorów oraz zawartością merytoryczną kursów.

18. Lingualand zastrzega sobie prawo odwoływania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora). Odwołane zajęcia nie przepadają. Fakt odwołania zajęć powoduje wydłużenie czasu trwania Kursu tak, aby ilość przeprowadzonych godzin lekcyjnych była zgodna z Umową.

  

§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Opisy Kursów oraz ceny podane w Sklepie stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności: 
a) zapoznać się z prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu warunkami, na jakich możliwe jest zawarcie Umowy o świadczenie usług; 
b) zapoznać się z Kursami językowymi prezentowanymi na stronie internetowej Sklepu, dotyczącymi warunków świadczenia usług Kursów językowych przez Lingualand (właściwymi dla rodzaju umowy, której zawarciem zainteresowany jest Klient), regulaminami promocji, pouczeniami dla Konsumenta dotyczącymi Umowy zawieranej na odległość; 
c) dokonać wyboru przedmiotu Zamówienia spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu; 
d) poprawnie wypełnić właściwy formularz dla danego Klienta poprzez podanie aktualnych danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej (e-mail), 
e) zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin, 
f) wyrazić zgody i złożyć inne oświadczenia oznaczone na stronie internetowej Sklepu jako wymagane dla wybranego przez Klienta przedmiotu Zamówienia;

3. Klient ma możliwość wyrażenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przed złożeniem Zamówienia także innych zgód i oświadczeń. Ich wyrażenie przez Klienta ma charakter dobrowolny i niezależny od wymagań dla skutecznego złożenia Zamówienia.

4. W celu przesłania Zamówienia do Lingualand Klient po wykonaniu czynności wskazanych w ust. 1 (i ewentualnie po dobrowolnym wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 2) naciska na stronie internetowej Sklepu przycisk oznaczony: „Zamawiam i płacę”.

5. Obowiązek zapłaty wskazany w ramach powyższego przycisku oznacza obowiązek dokonania przez Klienta na rzecz Lingualand zapłaty należności, w celu zawarcia powyższej Umowy zgodnie z § 6 ust. 1-2.

 

§ 5

CENY I PŁATNOŚCI

1. Ceny wszystkich Kursów dostępnych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Obowiązują do wyczerpania limitu miejsc.

2. Zamieszczone w Sklepie ceny Kursów obejmują łączne wynagrodzenie Lingualand za świadczenie usług wraz z podatkami.

3. Cena Kursu może być wniesiona w ratach w ilości i wysokości określonej przez Lingualand w opisie Kursu. W przypadku wyboru przez Klienta dokonania płatności w ratach, Umowa zostaje zawarta gdy Klient dokona płatności pierwszej raty.

4. Cena Kursu nie uwzględnia ceny podręczników, które Klient zobowiązuje się nabyć we własnym zakresie. Lingualand może umożliwić zakup podręczników ze zniżką do 20%.

5. W Sklepie Lingualand można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób:
a) Wpłata na konto Lingualand. 
b) Płatność za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl - transakcje kartą kredytową i e-przelewem.

6. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym na konto Lingualand, w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:  
- imię i nazwisko Klienta, 
- ID Zamówienia / ew. nazwa kursu oraz dni i godziny zajęć. 
Należność należy przelać na następujący rachunek bankowy Lingualand:

 

Lingualand sp. z o.o.

ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków

Nr rachunku: 03 1240 4533 1111 0010 6628 4036

 

7. Termin płatności w przypadku realizacji przelewem bankowym wynosi 2 dni od dnia złożenia Zamówienia.

8. Za dokonanie płatności uważa się moment: 
a) wpływu środków na rachunek bankowy Lingualand – w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Lingualand;
b) pozytywny wynik autoryzacji – w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu Dotpay.

9. Po dokonaniu  płatności drogą elektroniczną Klient otrzymuje mailowo potwierdzenie zawarcia Umowy na Kurs w postaci karty informacyjnej kursu oraz potwierdzenia przyjęcia płatności. Do tej wiadomości załączony zostanie również Regulamin.

10. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie do dwóch tygodni od daty płatności określonej w karcie informacyjnej kursu, Klient traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy. Niewpłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej Umowy i nie zwalnia Klienta lub jego opiekuna prawnego z zawartych w niej zobowiązań. Celem rozwiązania Umowy należy złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji, po czym Lingualand dokonuje rozliczenia z Klientem na zasadach rezygnacji określonych w § 8 niniejszego Regulaminu.

  

§ 6

ZAWARCIE UMOWY W WYNIKU ZAMÓWIENIA

 

1. Dokonanie płatności zgodnie z § 5 ust. 8 Regulaminu jest równoważne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o przyjęciu oferty Lingualand, a tym samym zawarcia Umowy na świadczenie usług edukacyjnych w postaci Kursu językowego na czas określony, tj. od dnia jej zawarcia do dnia zakończenia zajęć, których ilość przewiduje oferta.

2. Dokonanie płatności I raty w wysokości określonej przez Lingualand w ofercie jest równoważne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Za dzień zawarcia Umowy uznaje się moment dokonania płatności zgodnie z § 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu.

4. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Lingualand wynosi 2 dni od dnia złożenia Zamówienia zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 7 Regulaminu.

5. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, Lingualand dostarcza Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość utrwalonej na trwałym nośniku. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości elektronicznej (e-mail) potwierdzającej zawarcie Umowy.

6. W przypadku stwierdzenia przez Lingualand braku dokonania płatności na rachunek bankowy Lingualand w terminie 2 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia, Klient upoważnia Lingualand do anulowania całego Zamówienia.

  

§ 7

PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Odstąpienie następuje w przypadku złożenia stosownego oświadczenia opisanego w pkt 4 poniżej przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia Umowy. Zasady odstąpienia od Umowy przedstawione są w poniższych postanowieniach regulaminu oraz w Pouczeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Do skutecznego odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu na adres: Lingualand Szkoła Języków Obcych, ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków lub na adres mailowy info@lingualand.pl. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą mailową, Lingualand prześle do Konsumenta niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Sklepie w zakładce REGULAMIN – Załącznik nr 1 do Regulaminu, bądź poprzez złożenie oświadczenia w dowolnej formie, z którego w sposób wyraźny wynika wola odstąpienia od Umowy. W oświadczeniu powinna zostać podana: 
- data zawarcia Umowy,
- nazwa Kursu, którego umowa dotyczyła, 
- nr konta bankowego.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

5. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, Lingualand zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Lingualand dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu.

7. W przypadku zakupu kursu grupowego przez Sklep, w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia zajęć w ramach zakupionego kursu, Konsument uczestnicząc w zajęciach zgadza się tym samym na rozpoczęcie świadczenia usługi z pominięciem 14-dniowego okresu wycofania z niej. Po rozpoczęciu korzystania z usługi Konsumentowi przysługuje w każdej chwili prawo rezygnacji na zasadach określonych w § 8 niniejszego Regulaminu.

§ 8

REZYGNACJA Z KURSU GRUPOWEGO

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 7 Regulaminu, w przypadku rezygnacji przez Klienta z Kursu grupowego do 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, uiszczone przez Klienta wynagrodzenie za Kurs podlega zwrotowi w pełnej wysokości. W razie rezygnacji z Kursu grupowego w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć Lingualand zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie za Kurs w kwocie pomniejszonej o opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 30% ceny Kursu.

2. W przypadku pisemnej rezygnacji Klienta z Kursu grupowego, Lingualand zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia. Ponadto od Klienta pobiera się opłatę z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego w wysokości 30% ceny kursu. Za datę rezygnacji Klienta z kursu uznaje się datę wpłynięcia do biura Szkoły pisemnego oświadczenia. Fakt nie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu.

3. Opłata z tytułu rezygnacji z Kursu grupowego może zostać anulowana Klientowi, w przypadku złożenia przez niego pisemnego wniosku w siedzibie Lingualand wraz z uzasadnieniem oraz  dokumentami wykazującymi, że rezygnacja nastąpiła z przyczyn losowych, takich jak: przewlekła choroba, ciężka sytuacja rodzinna, wypadki losowe. Decyzję o anulowaniu opłaty z tytułu rezygnacji podejmuje Dyrektor Szkoły Języków Obcych Lingualand w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

§ 9

REKLAMACJE

 

1. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w sprawach: 
a) nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu;
b) niedotrzymania z winy Lingualand określonego w Umowie o świadczenie usług terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@lingualand.pl oraz w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Lingualand przy ul. Karmelickiej 45 w Krakowie.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: 
a) oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres email);
b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Lingualand w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta przedsrawi swoje stanowisko do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Dla zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczające jest nadanie pisma w placówce pocztowej lub przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi Linguakand na złożona reklamację we wskazanym powyżej terminie poczytuje się za uznanie roszczenia.

 

§ 10

POZASĄDOWY SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 

1. W przypadku, gdy Lingualand nie uwzględnił reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub o rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, zwanego dalej „Sądem Polubownym”, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

2. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, a także Klient nie będący Konsumentem, składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

3. Formularze wniosków, o których mowa w ust. 2 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.pl.

4. Rozwiązanie sprawy w wyniku powyższej procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej i sądowej. Nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego.

5. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyrok wydany przez ten sąd mają charakter wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

6. Klient będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.federacja-konsumnetów.org.pl.

 

§ 11

DANE OSOBOWE

1. Lingualand jest Administratorem danych osobowych Klientów w rozumienia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

2. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu. W przypadku Klientów, którzy życzą sobie wystawienia faktury „na firmę”, również dane nabywcy niezbędne do wystawienia faktury VAT: nazwa nabywcy, adres, NIP.

3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy o świadczenie usług.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 RODO, pkt 1 b), czyli w celu niezbędnym do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

5. Lingualand gwarantuje Klientowi realizację uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), w ramach których Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres 10 lat lub do ewentualnego żądania ich usunięcia przez Klienta. W tym czasie Klient ma możliwość odebrania w Lingualand certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu, uzyskania duplikatu certyfikatu, oraz wszelkiego typu zaświadczeń potwierdzających przebieg edukacji językowej Klienta w Lingualand (poziom językowy, wyniki egzaminów końcowych, frekwencja, zdobyte kompetencje).  

7. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą pracownicy administracyjni oraz lektorzy, w tym osoby samozatrudnione. Ponadto odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być firmy obsługujące płatności internetowe oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. 

8. Elementem usługi kursu językowego objętego umową o świadczenie usług jest wykorzystanie platformy internetowej Fiszkoteka Lingualand, która wspiera nauczanie i realizację programu kursów poprzez ćwiczenia tworzone przez Lektorów zawierające materiał językowy z zajęć. W momencie zawarcia umowy, Lingualand tworzy konto użytkownika na platformie Fiszkoteka Lingualand i przypisuje konto do odpowiedniej grupy językowej wprowadzając następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres mailowy. Utworzenie konta wiąże się z powierzeniem do przetwarzania powyższych danych podmiotowi trzeciemu w oparciu o umowę o powierzeniu danych do przetwarzania zawartą pomiędzy Lingualand a administratorem danych osobowych na platformie Fiszkoteka, którym jest firma Sanbou Marcin z siedzibą w Warszawie 02-798, ul. Mielczarskiego 8/58. Przekazanie danych nie uprawnia odbiorcy do dowolnego korzystania z nich przez administratora Fiszkoteki, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Lingualand.  Klient w każdym momencie ma prawo żądania usunięcia swojego konta w Fiszkotece.  

9. Wyłącznie za wyraźną, odrębną zgodą Klienta jego dane osobowe mogą być przetwarzane w innych, jasno określonych celach i oparciu o inne podstawy prawne, np. w celu wysłania newslettera lub w celach marketingowych. Zgoda ta udzielana jest dobrowolnie i może być cofnięta przez Klienta w każdym czasie. 

10. Pytania dotyczące przetwarzania przez Lingualand danych osobowych, a także w celu realizacji praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, zapraszamy do biura Lingualand lub prosimy o skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu:

o   adres e-mail: privacynotice@lektor-lingualand.pl, info@lingualand.pl

o   poczta tradycyjna: Lingualand, ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków, z dopiskiem „ dane osobowe”

o   numer telefonu: 884 001 608  (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

11. Klient, który nie jest zadowolony z udzielonych przez Lingualand wyjaśnień ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 

 

§ 12

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Lingualand zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie http://www.lingualand.pl/zapisyonline/regulamin.html zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Lingualand Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2018 r. Do Zamówień złożonych przez wejściem w życie niniejszej Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.

5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc postanowienia Regulaminu z dnia 25.12.2014, który obowiązuje jednak w stosunku do Zamówień złożonych  przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

6. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807) w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami, oraz innego właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy [pobierz PDF]

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com